Van Zalingen Glas
Wijchen
Telnr: 024-6455737

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZALINGEN GLAS

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR CENTRAAL GELDERLAND

ONDER NUMMER 08042268    

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Onder wederpartij wordt verstaan degene die de algemene voorwaarden aanvaard of verondersteld te hebben aanvaard. Dit kan een rechtspersoon zijn of een natuurlijk persoon (consument);

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, opdrachten en diensten (waaronder plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen) van Van Zalingen Glas verder te noemen de leverancier;
1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door de leverancier niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door de leverancier is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN
2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door de leverancier desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht. Het aanbod kan een omschrijving omvatten van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, een richtprijs of dat het werk op regiebasis zal geschieden.
2.2. In prijscouranten, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden de leverancier niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de leverancier met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door deze algemene voorwaarden.
3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijke oplevertermijn komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 4. PRIJZEN
4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die de leverancier in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding geldende prijzen, en af magazijn, exclusief BTW en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording koper.
4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

4.3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 5. BETALING
5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum mits anders is overeengekomen.
5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.3. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING
In geval van annulering door wederpartij zijn alle door De leverancier ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door De leverancier ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. AFLEVERING EN TRANSPORT
7.1. De overeengekomen leveringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 

7.2. Het transport van het glas is steeds voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De leverancier is gerechtigd om minimaal € 50,00 in rekening te brengen voor het transport.

7.3. De wederpartij heeft de mogelijkheid ten behoeve van het transport een verzekering bij de leverancier af te sluiten.

7.4. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.

7.5. Wederpartij dient de bij de leverancier gekochte goederen in ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering niet mogelijk blijkt, worden de goederen door de leverancier opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij.


Artikel 8. EMBALLAGE

8.1. Bij levering van glas stelt de leverancier emballage ter beschikking aan de wederpartij waarvoor de leverancier een vergoeding in rekening kan brengen. Vanaf het moment van aflevering van het glas tot en met de dag waarop de leverancier de emballage weer ophaalt, komt emballage voor rekening van de wederpartij.

8.2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de leverancier te stellen op de dag dat de leverancier de emballage weer ophaalt.

Artikel 9. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
9.1. De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

9.2. De leverancier is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij de leverancier.

9.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het de leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het de leverancier worden verstrekt.

9.4. Mits van toepassing staat de wederpartij in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel aan de andere kant aan de leverancier verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin des woords.

9.5. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de leverancier van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt.

Artikel 10. GARANTIE ISOLEREND DUBBEL GLAS
10.1. De leverancier garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en zulks volgens de NEN-normen.

10.2. Indien door de fabrikant al dan niet via de leverancier, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de leverancier voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

10.3. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de leverancier eveneens geen garantie verstrekt.

10.4. De leverancier garandeert aan de wederpartij dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Tevens vallen buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk, zulks binnen de van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

Artikel 11. RECLAME

11.1. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken/de montage afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van De leverancier op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens de leverancier (zowel financieel als aan de andere kant) heeft voldaan.

- Indien zonder toestemming van de leverancier door derden werkzaamheden/reparaties aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

11.2. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door de leverancier gegrond wordt bevonden, zal de leverancier te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk de werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie verlenen.
11.3. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
11.4. De zaken worden voor de aflevering door de leverancier gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door de leverancier vastgesteld.

Artikel 12. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING
De leverancier is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen, surseance van betaling aanvraagt of faillissement van wederpartij wordt aangevraagd.

Artikel 13. ZEKERHEIDSSTELLING en EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door de leverancier aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst.
13.2. De leverancier is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt de leverancier voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1. De leverancier is niet aansprakelijk voor technisch afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

14.2. De leverancier is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming (door of namens haar verstrekte adviezen) in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. Iedere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier of leidinggevende ondergeschikten.
14.3. De leverancier heeft te allen tijde het recht een schade van de wederpartij te herstellen. Wederpartij dient de leverancier hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

14.4. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van deze fabrikanten of handelaren.

14.5. De leverancier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De leverancier is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 15. VEILIGHEID op de BOUWPLAATS

15.1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij,

15.2. Voor het verticale transport van alle door de leverancier aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel.

15.3. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvoeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor het gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.

15.4. De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.

15.5. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van de leverancier wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 16. WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum van de offerte, zullen deze meerdere direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend en doorbelast.

Artikel 17. VERJARING

Vorderingsrechten van de wederpartij, niet zijnde een consument jegens de leverancier verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 18. OVERMACHT
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van de leverancier, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van de leverancier kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, etc.

Artikel 19. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 20. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
20.1. De vestigingsplaats van de leverancier is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens de leverancier moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
20.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de leverancier is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
20.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en de leverancier gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.